ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม

ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม

ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ คำอ่าน นัดถิ กัมมะสะมัง พะลัง #พุทธศาสนสุภาษิต #ธรรมะสอนใจ

ไม่มีพลังใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม

เรื่องของกรรม ถือเป็นคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา กรรมคือการกระทำทางกาย วาจา และใจ ทั้งดีและชั่ว กรรมดีจะสร้างผลดี ส่วนกรรมชั่วจะสร้างผลร้าย

ดังนั้น กรรมจึงเป็นเครื่องกำหนดทาง ที่มนุษย์จะเดิน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทำกรรมใดไว้ จะไม่ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นไม่มี กรรมจึงได้ชื่อว่ามีพลังยิ่งใหญ่ กว่าพลังใดๆ ในโลกนี้

Visited 43 times, 1 visit(s) today

เผยแพร่โดย

Avatar photo

ครูป๋อง สอนคอมพ์

ก่อตั้ง ดูแลโครงสร้างทั้งหมด บทความคอมพิวเตอร์ ไอที