ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง

ฟังปาฐกถาธรรมะ ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง โดย ปัญญานันทภิกขุ

ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง

ความสุข ความเจริญ นั้น จะไม่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติธรรมะ ไม่ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ไม่เกิดความสุขสมใจ หรือเมื่อเกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจ เราไม่รู้ธรรมะก็ไม่รู้จะแก้ทุกข์อย่างไร ไม่รู้จะแก้ทุกข์ด้วยธรรมะโดยวิธีใด ก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวง

เผยแพร่โดย

Avatar photo

อาจ อัมพวัน

ช่วยเหลือ ประสานงาน และ เขียนเรื่องราวทั่วไป